20 30

Het LOOV

Het Landelijk Opleidingen Overleg HBO-Verpleegkunde (LOOV) is door de Vereniging Hogescholen officieel erkend als sectoraal netwerk.

Leden van het overleg

Alle hogescholen met een opleiding verpleegkunde die lid zijn van de Vereniging Hogescholen kunnen aan het landelijk opleidingenoverleg HBO-verpleegkunde deelnemen, en worden in het overleg vertegenwoordigd door de directeur of direct verantwoordelijke van de HBO opleiding Verpleegkunde.

Samenstellling van het overleg

Het landelijk opleidingenoverleg verpleegkunde bestaat uit een Algemeen Bestuur (AB) dat bestaat uit alle leden van het overleg en een Dagelijks Bestuur (DB) bestaande uit uit vijf personen die gekozen zijn uit het AB.

  • Aan het overleg is toegevoegd een ambtelijk secretaris. Deze is gekoppeld aan de voorzitter en wordt door deze benoemd.
  • Het overleg wordt in stand gehouden door leden van de deelnemende hogescholen.

Missie

Wij zijn het Landelijk Overleg van de Opleidingen Verpleegkunde: het LOOV.

We werken aan een krachtige positie van alle Bachelor Verpleegkunde opleidingen in Nederland. Dit doen we door  landelijke samenwerking tussen opleidingen en door aan te sluiten bij stakeholders die van belang zijn voor de beroepsgroep waar we voor opleiden. We delen en versterken kennis binnen onze opleidingen en nemen verantwoordelijkheid voor een actueel opleidingsprofiel.

Visie

Het Landelijk Overleg Opleiding Verpleegkunde (LOOV) neemt verantwoordelijkheid voor de toekomst van het zorgveld door het opleiden van hbo-verpleegkundigen die als vakbekwame en toekomstbestendige zorgprofessionals bijdragen aan kwalitatief hoogwaardige zorg.

Dit betekent dat we samen met onze werkveldpartners vooruitstrevende hbo-verpleegkundigen opleiden die leiderschap tonen en klaar zijn voor de steeds veranderende uitdagingen in de gezondheidszorg waarbij preventie een belangrijke rol speelt. Onze visie omvat een holistische benadering van zorg, waarbij studenten worden aangemoedigd om het klinisch redeneren te ontwikkelen en tegelijkertijd de mens achter de patiënt te zien. We bevorderen een integratieve aanpak waarin theorie, onderzoek en praktijk hand in hand gaan. We moedigen studenten aan om kritisch te denken, vanuit een onderzoekende houding, zelfstandig te leren, en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Onze onderwijsomgeving is inclusief en bevordert culturele diversiteit, interprofessionele samenwerking en ethisch handelen. We streven naar levenslang ontwikkelen, waarbij wij studenten handvatten aanreiken om zich voortdurend te blijven ontwikkelen en bij te scholen om te voldoen aan de steeds veranderende eisen van de gezondheidszorg

Doelstelling van het overleg

  • Een bijdrage leveren aan de onderlinge samenwerking van de leden en aan de versterking van de positie van het hoger beroepsonderwijs verpleegkunde. Deze taak is tweevoudig, namelijk het bevorderen van onderwijsinhoudelijk afstemming en samenwerking, en strategiebepaling.
  • Binnen de kaders zoals deze door de Vereniging Hogescholen zijn gesteld, adviseren aan het sectoraal adviescollege en de Vereniging Hogescholen over zaken die van belang zijn voor de HBO-verpleegkundeopleidingen.
  • Binnen de kaders zoals deze door de Vereniging Hogescholen zijn gesteld, gevraagd en ongevraagd standpunten in te nemen over ontwikkelingen binnen het beroepenveld of het onderwijsveld die van belang zijn voor de HBO-verpleegkunde en het in deze adviseren van relevante organen.

Dagelijks bestuur van LOOV

Corine Latour
Hogeschool van Amsterdam
Opleidingsmanager, voorzitter LOOV
Aart Rietveld
Hogeschool Leiden
Opleidingsmanager
Klaartje
Hogeschool Rotterdam
Onderwijsmanager
Bram van der Graaf
NHL Stenden Hogeschool
Teamleider
Marloes van den Broek
Fontys Hogeschool
Opleidingsmanager
Claudia Bronner
Hogeschool van Amsterdam
Teamleider, secretaris LOOV

Algemeen bestuur van LOOV

Martine Meester
Hogeschool Utrecht
Opleidingsmanager
Annelies Testerink
Saxion Hogeschool
Opleidingsmanager
Vera van Waardenburg
Hogeschool Inholland
Manager Onderwijs en Onderzoek
Edwin van Adrichem
Hanzehogeschool Groningen
Manager Onderwijs en Onderzoek
Geert Mol
Hogeschool Zeeland University of Applied Sciences
Opleidingsmanager
Artine Westerlaken
Christelijke Hogeschool Ede
Directeur
Marleen Schultz
Avans Hogeschool
Opleidingsmanager
Klazien Dikkema
Hogeschool Viaa
Directeur
Peter Evers
Zuyd Hogeschool
Opleidingsmanager
Femke Donderwinkel
Hogeschool Arnhem Nijmegen
Opleidingsmanager
Johanna Günther, opleidingsmanager, De Haagse Hogeschool