20 30

Het verschil met BN2020

Net als in Bachelor Nursing 2020 (BN2020) is ervoor gekozen om met de CanMEDS-rollen te werken. Dit sluit aan bij de internationale en nationale trend bij de ontwikkeling van beroeps- en opleidingsprofielen voor gezondheidszorgberoepen. Wel is de rolbenaming van Zorgverlener aangepast naar Bachelor verpleegkundige, die van Organisator naar Leider, en die van Professional en kwaliteitsbevorderaar naar Kwaliteitsbevorderaar. De overige rollen hebben hun naam behouden. Zie tabel 1.

In BN2020 werden de CanMEDS-rollen vertaald in competenties en kernbegrippen, uitgewerkt in kennis, vaardigheden en attitudes en voorzien van een Body of Knowledge and Skills (BoKS). Voor het geactualiseerde Opleidingsprofiel BN2030 is de systematiek van uitwerking in rollen met competenties en kernbegrippen behouden, maar is de beschrijving van kennis, vaardigheden en attitudes en de BoKS komen te vervallen. Daarnaast is er is meer nadruk gelegd op de verbinding van de verschillende CanMEDS-rollen met de rol van bachelor verpleegkundige, waardoor de rollen onderling ook sterker verbonden zijn. De competenties beschreven bij de rollen geven de beginnend bachelor verpleegkundige de mogelijkheid om in de steeds complexer wordende omgeving keuzes te maken voor de zorgvrager en diens naasten, de professie en zichzelf.

Wijzigingen in de CanMEDS-rollen

CanMEDS-rol 1: Bachelor verpleegkundige

In BN2030 is ervoor gekozen om de centrale rol van Bachelor verpleegkundige te versterken en de verbinding met de andere rollen meer tot uiting te laten komen.

De naam van de rol van Zorgverlener is dan ook vervangen voor Bachelor verpleegkundige. De drie competenties van deze rol in BN2020 zijn nu gecombineerd in één competentie gericht op directe zorg. Daaraan is een competentie over regievoering toegevoegd. Immers, de rol van bachelor verpleegkundige komt niet alleen in het primaire proces van de directe zorg aan de zorgvrager tot uiting, maar ook in de regievoering, die nauw aan dat primaire proces is verbonden en kenmerkend is voor de rol van bachelor verpleegkundige. Het gevolg hiervan is dat ook regievoering en continuïteit van zorg onderdeel van de rol van bachelor verpleegkundige zijn geworden, waar deze voorheen onder de rol Organisator vielen. Vanuit het specifieke domein van de bachelor verpleegkundige en de expertise die daarvoor nodig is, worden de andere rollen vormgegeven.

Lees meer
CanMEDS-rol 2: Communicator

Verpleegkundige zorgverlening is onmogelijk zonder goede communicatie. De verpleegkundige dient dan ook over diverse communicatieve vaardigheden te beschikken en de juiste communicatiemiddelen in te zetten.

Hiermee is de verpleegkundige in staat om persoonsgericht te communiceren met zorgvragers, hun naasten en met andere professionals uit zorg en welzijn. Dit zijn toevoegingen ten opzichte van BN2020, die zijn verwerkt in de eerste competentie bij deze rol. Bovendien beschikt de verpleegkundige over meta-communicatieve vaardigheden, een belangrijke factor in het effectief en efficiënt laten verlopen van de communicatie. Hierover is een nieuwe competentie geformuleerd.

Lees meer
CanMEDS-rol 3: Samenwerkingspartner

Bij complexe zorg zijn per definitie verschillende zorgprofessionals betrokken. Verpleegkundige zorgverlening vindt dus plaats in de context van interprofessionele zorg.

In de rol van Samenwerkingspartner is onderscheid gemaakt in intra- en interprofessionele samenwerking, die het begrip “multidisciplinair” vervangen. Vanuit de rol van bachelor verpleegkundige is voortdurende afstemming nodig, zowel binnen het team van verpleegkundigen en verzorgenden als met andere professionals en bovendien met de zorgvrager en diens naasten, om tot een gedragen plan te komen. Samen beslissen staat daarbij centraal, waarbij de regie waar mogelijk bij de zorgvrager en diens naasten ligt. Op grond hiervan zijn de competenties uit BN2020 in BN2030 anders verwoord.

Lees meer
CanMEDS-rol 4: Reflectieve EBP-professional

De rol van Reflectieve EBP-professional wordt gestuurd door nieuwsgierigheid, een kritische houding, probleemoplossend vermogen, reflectie en door patiëntvoorkeuren en -ervaringen.

Het reflectieproces van zichzelf vragen stellen en daarover nadenken is kenmerkend is voor de Reflectieve EBP-professional en start steeds vanuit de directe patiëntenzorg. De rol van Reflectieve EBP-professional richt zich op de reflectie over en de onderbouwing van het professionele handelen van de verpleegkundige. Probleemoplossende vaardigheden zijn hierbij onontbeerlijk. Het zelfstandig uitvoeren van onderzoek staat in deze rol minder centraal, wel het bijdragen aan praktijkgericht onderzoek, de interpretatie, en het gebruik maken van wetenschappelijk onderzoek om onderbouwing te geven aan besluiten binnen de rol van bachelor verpleegkundige en het proces continu te verbeteren. Daar waar wetenschappelijke evidence niet beschikbaar is, is de verpleegkundige in staat andere bronnen aan te boren en toe te passen (RVS, 2017). De besluitvorming over het professioneel handelen vindt plaats op grond van een afweging tussen de best beschikbare wetenschappelijke kennis, de professionele expertise en de voorkeuren en wensen van de zorgvrager. De drie competenties uit BN2020 zijn teruggebracht tot twee competenties.

Lees meer
CanMEDS-rol 5: Gezondheidsbevorderaar

Preventie is een belangrijke component van de verpleegkundige zorgverlening. Het gaat hier om preventieve zorg ten aanzien van individuen, doelgroepen en de gezonde leefomgeving voor iedereen, op grond van een gedegen gedrags- en/of omgevingsanalyse.

Het belang van deze rol wordt steeds groter, passend bij de herverdeling van verantwoordelijkheden tussen overheid, burger en zorgprofessionals in gezondheidsvraagstukken. In de competenties van BN2030 ligt meer nadruk op de gedragsanalyse, de risicoanalyse en de omgevingsanalyse bij preventie. Ook is een competentie over het bevorderen van een gezonde leefomgeving voor doelgroepen met verhoogde gezondheidsrisico’s toegevoegd.

Lees meer
CanMEDS-rol 6: Leider

In BN2030 is de naam van de rol van Organisator aangepast naar Leider, waarmee deze benaming aansluit bij de wijzigingen in de Canadese CanMEDS.

De competenties in BN2030 zijn alle gericht op de hiernavolgende drie aspecten van ontwikkelend leiderschap: persoonlijke ontwikkeling, professionalisering vanuit de eigen beroepsidentiteit, en positionering en zeggenschap binnen een organisatie. De andere twee competenties vanuit de Organisatorrol zijn onderdeel geworden van de CanMEDS-rol bachelor verpleegkundige, en van de CanMEDS-rol Kwaliteitsbevorderaar.

Lees meer
CanMEDS-rol 7: Kwaliteitsbevorderaar

In BN2030 is de naam van de rol van Professional en kwaliteitsbevorderaar aangepast naar Kwaliteitsbevorderaar.

De kwaliteit van verpleegkundige zorg wordt in grote mate bepaald door de kwaliteit die de verpleegkundige biedt in de dagelijkse zorgverlening. Daarmee heeft de verpleegkundige een persoonlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zorg. De rol van Kwaliteitsbevorderaar richt zich op de eigen ontwikkeling en de ontwikkeling van de beroepsgroep, en op het duurzaam innoveren van het beroep en de beroepsinhoud. In veel situaties kan zorgtechnologie een passende bijdrage bieden. Het kwaliteitsdenken blijkt uit het hanteren van systemen en meetinstrumenten, het kunnen analyseren en monitoren en evalueren en borgen van kwaliteit op alle niveaus van de zorg (micro-, meso-, en macroniveau), analoog aan het primaire verpleegkundige proces. De drie competenties uit BN2020 zijn gecomprimeerd tot twee competenties, waarin ook de ondernemende houding van verpleegkundigen, patiëntveiligheid en innovatie van het verpleegkundig beroep een plaats hebben gekregen.

Lees meer

Bekijk ook