20 30

CanMEDS-rol 1: Bachelor verpleegkundige

Terug naar CanMEDS-rollen BN2030

De CanMEDS-rol Bachelor verpleegkundige is de kern van het beroep en richt zich primair op het verlenen van zorg en de organisatie van de zorg. Verpleegkundige zorg wordt verleend vanuit de geldende visie op verplegen en op basis van het proces van klinisch redeneren en het regisseren van de zorg in hoog complexe situaties. Het proces van zorg verlenen wordt ingevuld met kennis, vaardigheden en attitude vanuit de andere CanMEDS-rollen. De verpleegkundige integreert deze rollen in houding, besluitvorming en handelen ten behoeve van de best passende zorg aan zorgvragers en hun naasten. Alle CanMEDS-rollen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Competentie 1

De verpleegkundige onderbouwt en voert de zorg zelfstandig uit in hoog complexe zorgsituaties, volgens de geldende visie op verplegen en op basis van klinisch redeneren binnen het verpleegkundige proces conform passende methoden, richtlijnen en (wettelijke) kaders. De verpleegkundige bouwt een zorgrelatie op met de zorgvrager en ondersteunt deze tot bij de situatie passend zelfmanagement.

Competentie 2

De verpleegkundige regisseert, zowel intra- als interprofessioneel, de zorg in hoog complexe situaties, in afstemming met de zorgvrager.

Kernbegrippen

  • Zorg uitvoeren: Zorg uitvoeren verwijst naar alle vormen van zorg. Het is het verlenen van integrale zorg door zelfstandig alle voorkomende (inclusief voorbehouden en risicovolle) verpleegkundige handelingen in hoog complexe zorgsituaties uit te voeren met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving en vanuit een holistisch perspectief.
  • Visie op verplegen: De visie op verplegen geeft richting aan het verpleegkundig handelen vanuit een bredere visie op zorg van een organisatie.
  • Klinisch redeneren: Het binnen het verpleegkundig proces continu procesmatig verzamelen en analyseren van gegevens gericht op het vaststellen van vragen, problemen en mogelijkheden van de zorgvrager of doelgroepen, en het kiezen van daarbij passende zorgresultaten en interventies.
  • Verpleegkundig proces: Een systematische benaderingswijze die door verpleegkundigen wordt toegepast om feitelijke, dreigende of mogelijke gezondheidsproblemen vast te stellen, te voorkomen en te behandelen.
  • Regie op zorg: De verpleegkundige wijst de zorg intraprofessioneel toe op basis van de complexiteit van zorg. De verpleegkundige werkt interprofessioneel samen met andere disciplines, afdelingen en organisaties en betrekt waar noodzakelijk zorginhoudelijke netwerken. De verpleegkundige werkt hierbij samen met de zorgvrager en komt op voor het belang van de zorgvrager binnen de mogelijkheden van de zorgverlening. De verpleegkundige borgt proactief de continu├»teit van de zorg.