20 30

CanMEDS-rol 6: Leider

Terug naar CanMEDS-rollen BN2030

De verpleegkundige geeft vorm aan de persoonlijke ontwikkeling, professionele ontwikkeling, zeggenschap en positioneren. Hiermee draagt de verpleegkundige bij aan actuele ontwikkeling van het beroep, vanuit een visie op zorg en de eigen visie op leiderschap in de maatschappelijke context. De verpleegkundige bevordert passende zorg.

Competentie 1

De verpleegkundige heeft inzicht in de persoonlijke ontwikkeling, en verwoordt deze in relatie tot eigen keuzes ten behoeve van het langdurig kunnen blijven uitoefenen van het beroep in de beroepspraktijk, waarin diverse uitdagingen aanwezig zijn. De verpleegkundige reflecteert op persoonlijke waarden, normen en opvattingen in relatie tot de eigen verpleegkundige beroepsuitoefening.

Competentie 2

De verpleegkundige ontwikkelt een beroepsidentiteit. De verpleegkundige maakt inzichtelijk hoe vanuit de beroepsidentiteit richting gegeven wordt aan de professionele ontwikkeling ten behoeve van het professioneel handelen, de besluitvorming en het samenwerken met de zorgvrager en andere professionals. De verpleegkundige beargumenteert op welke manier een visie op zorg en actuele maatschappelijke thema’s met elkaar verbonden zijn.

Competentie 3

De verpleegkundige neemt initiatieven ten aanzien van de eigen toekomstige professionele ontwikkeling en de ontwikkeling van het zorgteam. De verpleegkundige formuleert daarbij een eigen visie op verpleegkundig leiderschap. De verpleegkundige laat persoonlijk, vakinhoudelijk en organisatorisch leiderschap zien ten behoeve van het primaire proces. De verpleegkundige heeft zeggenschap en positioneert zich in een organisatie.

Kernbegrippen

  • Persoonlijke ontwikkeling: Persoonlijke ontwikkeling omvat de bewustwording van jezelf, van de eigen kracht en de eigen kwaliteiten om daardoor eigenschappen te ontwikkelen die het mogelijk maken zich tot verpleegkundige te ontwikkelen.
  • Professionele ontwikkeling: Binnen de professionele ontwikkeling wordt een eigen beroepsidentiteit ontwikkeld. Vanuit de beroepsidentiteit wordt samengewerkt met collega’s van eigen en andere professies én met zorgvragers en naasten ten behoeve van passende zorg.
  • Zeggenschap en positioneren:Het als verpleegkundige op grond van kennis, morele sensitiviteit en moed, toepassen van persoonlijk, vakinhoudelijk en organisatorisch leiderschap.